Tovább lépés a tarifálásra

Tájékoztató a biztosításközvetítőről

A(z) Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft., mint független biztosításközvetítő (továbbiakban biztosításközvetítő) a 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Bit.) 378.§-a alapján a következő tájékoztatást nyújtja megbízójának (ügyfelének):

 • 1. A biztosításközvetítő megbízásából a biztosításközvetítő tevékenységet végző természetes személy neve: Bourbon 2005 Kft, felügyeleti nyilvántartási száma: -
 • 2. A biztosításközvetítő természetes személy az MNB Felügyelet nyilvántartásában (regisztrációs lista) szerepel, melyet a https://apps.mnb.hu/regiszter/ListPerson.aspx webcímen ellenőrizhet a természetes személy neve, vagy nyilvántartási száma alapján történő kereséssel.
 • 3. A biztosításközvetítő és a biztosításközvetítő tevékenységet végző természetes személy is kijelenti, hogy egyetlen biztosítóban sem rendelkeznek minősített befolyással, továbbá sem az biztosításközvetítőben, sem a biztosításközvetítő által biztosításközvetítő tevékenységgel megbízott gazdasági szervezetben nem rendelkezik egyetlen biztosító, vagy biztosító anyavállalata sem minősített befolyással.
 • 4. A biztosításközvetítő biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek a biztosításközvetítő és - adott termék kapcsán - a megbízott biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

Szóban, személyesen panasz közölhető:

 • Biztosításközvetítő pontos címe: 1152 Budapest, Rákos út 81
 • Nyitvatartás:

  Hétfő: 13:00 - 19:00
  Kedd: 13:00 - 19:00
  Szerda: 13:00 - 19:00
  Csütörtök: Zárva
  Péntek: 13:00 - 19:00
  Szombat: Zárva
  Vasárnap: Zárva

Szóban, telefonon panasz közölhető:

 • Telefonszám: 70-5036652
 • Rendelkezésre állás:

  Hétfő: 10:00 - 18:00
  Kedd: 10:00 - 18:00
  Szerda: 10:00 - 18:00
  Csütörtök: 10:00 - 20:00
  Péntek: 10:00 - 18:00
  Szombat: Zárva
  Vasárnap: Zárva

Írásban panasz közölhető:

 • Levélcím: 1601 Budapest, Pf. 160
 • Faxszám: 01-2295989
 • E-mail: info@bourbon.hu

Ha az ügyfél a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján Fogyasztónak minősül, akkor panaszának teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat: Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei: A szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, 2013. évi CXXXIX. MNB tv. fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet.

 • telefonon: 06-40-203-776
 • levélben: 1535 Budapest, 114., Pf.: 777.
 • e-mail útján: ugyfelszolgalat@mnb.hu címre
 • személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei: A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

 • telefonon: 061-489-9700
 • levélben: 1525 Budapest, Pf. 172.,
 • e-mail útján: ugyfelszolgalat@mnb.hu címre
 • személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

Amennyiben az ügyfél a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján nem minősül Fogyasztónak, akkor panaszának teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a biztosításközvetítő székhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.


 • 5. A biztosításközvetítő, mint független biztosításközvetítő a szakmai tevékenysége során okozott kár megtérítéséért, vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért a(z) Generali Biztosító Zrt. áll helyt. A károsult közvetlenül nem fordulhat a biztosítóhoz, kárigényét az biztosításközvetítőhöz kell benyújtania.
 • 7. A biztosításközvetítő az ügyfele választása szerint nyújt tanácsadást a biztosítási termékre vonatkozóan.
 • 8. A biztosításközvetítő az ügyféltől a biztosítónak járó díjat, díjelőleget a biztosításközvetítő és a biztosító között létrejött, hatályos megállapodás alapján vehet át.
 • 9. A biztosításközvetítő azzal a biztosítási termékkel összefüggésben, amelyet ajánl vagy amellyel kapcsolatban tanácsot ad, - elsősorban alapos és személyre szabott elemzés alapján ad tanácsot. Amennyiben ezt a fajta tanácsadást az ügyfél nem igényli, akkor a termékválasztásra szolgáló „Nyilatkozat” nyomtatványon kap tájékoztatást azokról a biztosítókról, akiknek a termékeit értékesítheti.
 • 10. A biztosításközvetítő a biztosításközvetítői (értékesítési) munkáért (szerződéskötésért) a javadalmazását attól a biztosítótól kapja amelynél a kockázatot elhelyezi. A javadalmazás módja közvetett, azaz az ügyfél által fizetendő a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. Ha az biztosításközvetítőtől biztosításközvetítést nem, csak szaktanácsadást kérnek, akkor annak költségét az ügyfélnek kell megfizetnie egyedi megállapodás alapján.
 • 11. A biztosításközvetítő az ügyfelet a közvetített szerződéssel kapcsolatban:
  • a) a biztosító elnevezéséről, székhelyéről, jogi formájáról, valamint arról, hogy biztosítási tevékenységet végez,
  • b) fióktelep útján kötött biztosítási szerződés esetén a fióktelep székhelyéről (külföldön létesített fióktelep esetén a címéről), külföldi biztosító magyarországi fióktelepe útján kötött biztosítási szerződés esetén a külföldi biztosító székhelyéről, cégjegyzékszámáról vagy nyilvántartási számáról, valamint a nyilvántartását végző bíróság vagy hatóság nevéről,
  • c) a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságról,
  • d) a biztosítási szerződésre vonatkozó írásos tájékoztatást (Bit. 4. melléklet szerint)

az adott biztosító felsorolt adatokat tartalmazó nyomtatványainak átadásával, vagy elektronikus levélben való elküldésével tájékoztatja.

2018.04.16

Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft.

Tovább lépés a tarifálásra